+7 903 969-10-37 
Akt skrytyh rabot v kvartire
����
����������
��������
���������
�������
� ��������
������
������ �����������
������.�������
+7 903 969-10-37            ���������� ��� ������            snight@mail.ru

     ������� � ������ ������� ��� ����      ������ �������� ��� ����
     ������ ������ ��� ����      ���������� ������� �������� �������
     ������ ������� ��������� ���� ����������      ��������� ��� ������������ ��������������

  ��� ������������ �������������� � ������������ ����� �������� �������� ���������� ������������������� �
  ������� ����� ����� (� ��� ����� ������ ������), ������� � ����� 2010-�� ���� �� ���������� ������� ���
  ����������� �������� �� ����� ������������ �����������, ���������� ������ ��� � ������� ������������� �
  ������� (���: ���������������, ���, �������� ���������, ���������������� ��������, ����������� ������,
  ���������������� � ������, ����� ��������������� ��� ������� ����������� (����������� ��������):
   1.  ��� ������� ����� �� ������������� ���� ������� (������������ ��� �����������) - 5 000 ������
   ��� ������� ����� �� ������������ ���� � ����� ���������� (� �������� ��������) - 5 000 ������
   ��� ������� ����� �� ������������� ���� � ����� (� �������� ��������) � � ������� ���������� - 5 000 ������
   ��� ������� ����� �� �������� ������ � ������� ����� ����� (��������) � ������� ��������� - 5 000 ������
   ��� ������� ����� �� �������� ������ ������ �� ������ ����� ����� ���������� ����� - 5 000 ������
   ��� ������� ����� �� ��������� ������ ����� ����������� � �������� ��� ������ - 5 000 ������
   ��� ������� ����� �� ������� ��������� ������� � ������� �������� ����������������� ������� - 5 000 ������
   ��� ���� ����������� �� ������ ����� 2016 � 11/04 �� 10.04.2004����� 99 � 11/99
   2. ��� ����������� ����� (� ������������ �����, � ���������� ������ ��� � � ��������� �������) - 5 000 ������
   3. ������� ������� � ����������� � ������������ ������ - ����������� � ����� ����������� � ������� �����
   4. ���������� ����� ������������� � �������� ��� - ����������� � ����� ����������� � ������� �����
   5. ������ ������������ ��������-������������ ����� - 3 000 ������
   6. ��� � ����������� �������������� � (���) �������������� (���������, ������, �������) - 2 000 ������
   7. ������ ����� ����������� ��������� �� ������������ ��������� ����� ���

���������� � ���������� �������� �������� � ���� ���������

  ���������� ������ ������� ��������� ��������� � ���������� ������� ����� ���������
  C��������� ������������ � ��������������� �����

+7 903 969-10-37          snight@mail.ru

��������� ����������: 30 ������� 2020 �.